Analys av Sametinget Finansiering och intern styrning och kontroll

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2017:6
Publiceringsdatum
2017-02-15

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på regeringens uppdrag analyserat Sametingets arbete med intern styrning och kontroll och hur myndigheten använder statliga medel. Sametinget har en unik konstruktion som både folkvalt parlament och förvaltningsmyndighet inom rennäringens område och för samisk kultur. Myndighetens ledningsform är ovanlig och påverkar Sametingets arbete med intern kontroll och styrning. ESV:s slutsats är att det finns grund för ändringar i ansvarsfördelningen. EVS föreslår regeländringar som bland annat innebär att Sametinget i större utsträckning lyder under myndighetsförordningen (2007:515).

ESV:s analys visar även att det finns otydligheter i Sametingets regleringsbrev kring vilka, och hur stora, förvaltningskostnader som får belasta myndighetens olika sakanslag. ESV redovisar två olika alternativ till hur redovisningen av förvaltningskostnader kan renodlas. ESV konstaterar vidare att det finns behov av en långsiktig lösning för att ge Sametinget bättre förutsättningar att planera och genomföra verksamheten när det gäller anslagsposten Främjande av rennäringen. ESV identifierar i analysen fyra alternativa lösningar för att förbättra situationen.

Kontakt