Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011–2015

Rapport

Publikationsnummer
2016:28
Publiceringsdatum
2016-03-11

Ekonomistyrningsverket har i regleringsbrevet för 2015 fått i uppdrag att genomföra en utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning för perioden 2011–2015.

Enligt riktlinjerna för 2015 skulle valutaexponeringen planeras att minska med 20 miljarder kronor. Då valutaexponeringen inte förväntas generera en lägre kostnad samtidigt som räntekostnaderna varierar mer på grund av växelkursrörelser delar ESV regeringens bedömning att valutaexponeringen bör reduceras.

Låga räntor har stor betydelse för statsskuldsförvaltningen. Om statens vill reducera risken för en kraftig uppgång i ränteutgifterna skulle statsskuldens löptid behöva förlängas markant. Den minskade risken måste dock vägas mot att kostnaderna för statsskuldsförvaltningen stiger på kort sikt om durationen förlängs.

ESV konstaterar att premieobligationer spelar en ringa roll i statsskuldsförvaltningen. Om lånekanalen inte sänker kostnaden för förvaltningen av statsskulden bör Riksgälden överväga att lägga ned sparformen.

Vad gäller riktlinjerna för den reala skulden konstaterar ESV att Riksgälden överlag har uppfyllt regeringens riktlinjer även om den reala skuldens andel låg klart under målet på 20 procent i slutet av 2015.