Tidsserier för Årsredovisning för staten 2015

Rapport

Publikationsnummer
2016:35
Publiceringsdatum
2016-06-23

Tidsserier för Årsredovisning för staten presenteras i diagram med bl.a. årets över/underskott, inkomster, kostnader, nettoförmögenhet, statsskuld samt transfereringar totalt och uppdelat på socialförsäkringar, arbetsmarknad, bistånd, migation och integration samt studiestöd. Tabeller med uppgifter från resultat- och balansräkningarna från 1993/94 ingår.

Tidsserier för Årsredovisning för staten grundas på de årsredovisningar som publicerats varje år sedan Årsredovisning för staten 1993/94. Tidsserien presenteras i löpande priser. Redovisningen görs enligt bokföringsmässiga principer som i så stor utsträckning som möjligt har hållits konstanta över tiden. En utveckling sker dock fortlöpande.