Sanering och återställning av förorenade områden – när ska åtgärderna belasta statens budget

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2016:54
Publiceringsdatum
2016-12-16

Den här rapporten avser Ekonomistyrningsverkets (ESV) rapportering av regeringsuppdraget om redovisning mot anslag av avsättningar för sanering och återställningskostnader avseende förorenade områden. Enligt miljöbalken är det en verksamhetsutövare eller en fastighetsägare som har ansvar att sanera en föroreningsskada eller en allvarlig miljöskada som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Syftet med regeringsuppdraget är att tydliggöra gränsdragningen mellan förvaltningsuppgifter och övriga utgifter för sanering och återställningskostnader.

I rapporten redogörs översiktligt om vilka regler om ansvar och krav på avhjälpande av miljöskador som finns. Rapporten beskriver också vilka regler som finns för redovisning mot anslag och vilka regler som gäller för redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser.

ESV förslag är att regeringen förtydligar reglerna genom en ändring i anslagsförordningen. Förslag till ändring är att utgifter för sanering av miljöskada på mark, vattenområde eller grundvatten ska redovisas mot anslag det budgetår som utgifterna hänför sig till. ESV bedömer att om regeländringen genomförs bör incitamentet att kartlägga och kostnadsberäkna saneringsåtgärder öka.