Redovisning över den statliga internrevisionen 2016

Rapport

Publikationsnummer
2016:14
Publiceringsdatum
2016-04-01

Redovisningen över den statliga internrevisionen avser förhållanden och händelser under 2015 som rör internrevisionens uppgift att granska och föreslå förbättringar av intern styrning och kontroll.

Rapporten omfattar även hur myndigheterna tillämpar bestämmelserna om intern styrning och kontroll.