Prognosutvärdering 2015

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2016:36
Publiceringsdatum
2016-05-17

ESV gör prognoser för statsbudgeten och de offentliga finanserna. En gång om året
redovisar och kommenterar ESV prognosprecisionen och analyserar prognosavvikelser avseende statsbudgetens inkomster och utgifter samt de offentliga finanserna. I rapporten kommenteras prognosförändringar och större avvikelser för prognoser avseende 2015 gjorda under perioden september 2013 till december 2015. Jämförelser görs även med regeringen och andra prognosinstitut.

Kontakt