Plan för jämställdhetsintegrering på ESV 2017–2018

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2016:53
Publiceringsdatum
2016-10-31

ESV har i regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att redovisa en plan för hur vi kan utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska mål som regeringen fastställt. Fokus är på samhället i stort.

Det är främst inom två områden vi ser att ESV kan få ett större genomslag. Det ena området är redovisning av statistik och nyckeltal där könsaspekter kan bli tydligare. Det andra området handlar om att väva in jämställdhetsperspektiv i arbetet med verksamhetsutveckling, planering och uppföljning på alla myndigheter. Detta kopplar starkt till controllerrollen, en roll som normalt finns på alla myndigheter och som är en viktig målgrupp för ESV.