Oegentligheter och intern styrning och kontroll

Vägledning

Publikationsnummer
ESV 2016:24
Publiceringsdatum
2016-03-23

Vägledningens syfte är att ge myndigheterna ett stöd i sitt arbete med att hantera oegentlighetsrisker. Myndigheterna ska få kunskap om hur intern styrning och kontroll kan användas för att förebygga och upptäcka oegentligheter.

En grundläggande del i arbetet att förebygga risken för oegentligheter är att myndigheten genom en riskanalys skaffar sig en bild av vilka riskerna är och inom vilka områden de finns. Detta för att skapa en större kunskap om myndighetens risker men även för att myndigheten ska kunna utforma kontrollåtgärder för att motverka riskerna. Risker i verksamheten avser såväl myndighetens kärnverksamhet som stödverksamhet samt även myndighetens ledning av verksamheten.

Rättelser

I och med ändringar i förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll, i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt i internrevisionsförordningen (2006:1228, har ESV gjort förändringar i sina föreskrifter och allmänna råd till förordningarna. Förändringarna gäller från den 1 januari 2019.

De genomförda förändringarna medför att delar av handledningen Oegentligheter och intern styrning och kontroll, inte återspeglar den nu gällande regleringen. I rättelsebladet beskrivs aktuella rättelser.

Kontakt