En mer överskådlig och enhetlig redovisning av garantier och utlåning

Rapport

Publikationsnummer
2016:60
Publiceringsdatum
2016-12-20

ESV har fått ett regeringsuppdrag att kartlägga redovisningen av statens utlåning och garantier samt föreslå hur den kan göras mer överskådlig och enhetlig.

Det finns redan idag bestämmelser i 5 kap. FÅB om redovisning av utlåning. ESV bedömer att vissa tydliggöranden behöver införas, bland annat om vilken information som bör lämnas om utlåning, och att en gruppvis reservering ska ske för förluster som inte kan härledas till individuella lånefordringar.

Idag finns få bestämmelser om hur finansiella garantiavtal bör redovisas, vilket har medfört att redovisningen inte är överskådlig eller enhetlig mellan garantimyndigheter. Redovisningsbestämmelserna för hur garantier ska redovisas behöver utvecklas och ESV lämnar i rapporten förslag på ändringar som bör ligga till grund för regelöversynen 2017.

Kontakt