Effektivisering i statsförvaltningen

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2016:59
Publiceringsdatum
2016-12-12

Ekonomistyrningsverket (ESV) har i regleringsbrevet för 2015 och 2016 fått i uppdrag att sprida goda exempel om effektivisering i statsförvaltningen. Uppdraget omfattar resultat, arbetssätt och metoder, som exempelvis digitalisering, samt styrning och uppföljning.

I denna rapport beskriver vi våra erfarenheter och lärdomar av identifierade exempel om effektiviseringar i kärnverksamheter i statsförvaltningen.

Av ESV:s analys framgår att det är vanligt att myndigheterna genomför och planerar effektiviseringar. Effektiviseringsarbetet har ofta karaktären av ständiga förbättringar med fokus på kvalitet, till exempel när myndigheterna kontinuerligt ser över sina arbetssätt och sina processer. Budgetlagen och myndighetsförordningen lyfter fram kostnader och kvalitet som två viktiga parametrar för en effektiv förvaltning. ESV:s analys visar att myndigheterna fokuserar på ökad kvalitet när de genomför effektiviseringar därför finns det behov av att utveckla en kultur i statsförvaltningen som stödjer effektiviseringar med fokus på både kvalitet och kostnader. Det gäller såväl regeringen som myndigheterna.

Projektgruppen består av Sofia Allansson, Jolanta Feliga (projektledare) , Karolina Larfors, Richard Shelley och Bo Henriksson.

Kontakt