Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Publikationsnummer
2015:44
Publiceringsdatum
2015-05-27

Kompletterande filer

Rapporten beskriver ESV:s regeringsuppdrag att analysera konsekvenserna av ett krav på företag att skicka elektroniska fakturor till offentlig sektor. ESV bedömer sammantaget att det finns en outnyttjad potential inom offentlig sektor vad gäller kostnadsbesparingar i en övergång till elektronisk fakturering. En övergång bedöms även ha andra positiva effekter, däribland för miljön.

ESV bedömer att även varu- och tjänsteleverantörerna har en outnyttjad potential vid en övergång till elektronisk fakturering i form av effektivare rutiner och möjligheter till snabbare betalning.

ESV:s uppfattning är att ett lagkrav på varu- och tjänsteleverantörer att skicka e-faktura till offentlig sektor är bra och nödvändigt för att realisera den potential som ligger i ökad elektronisk fakturering. Detta stöds av flertalet personer och organisationer vi haft kontakt med. ESV förespråkar att kravet träder i kraft i november 2018. Ett lagkrav bör utgå från den standard som kommer att tas fram knutet till införandet av EU-direktivet om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. För att underlätta införandet ser vi behov av ett brett spektra av stödåtgärder genomföras till offentlig sektor, näringslivet samt it-företagen.

Senast uppdaterad: