Tidsserier för Årsredovisning för staten 2014

Rapport

Publikationsnummer
2015:29
Publiceringsdatum
2015-04-27

Tidsserier för Årsredovisning för staten grundas på de årsredovisningar som publicerats varje år sedan Årsredovisning för staten 1993/94. Tidsserien presenteras i löpande priser.

Redovisningen görs enligt bokföringsmässiga principer som i så stor utsträckning som möjligt har hållits konstanta över tiden. En utveckling sker dock fortlöpande.

Tidsserier presenteras i tabeller med uppgifter från resultat- och balansräkningarna samt i diagram med bland annat årets över/underskott, inkomster, kostnader, nettoförmögenhet, statsskuld samt transfereringar totalt och uppdelat på socialförsäkringar, arbetsmarknad, bistånd och studiestöd.