Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. – del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014

Rapport

Publikationsnummer
2015:25
Publiceringsdatum
2015-03-16

Resultaträkningen för 2014 visar ett underskott på 73 miljarder kronor, vilket är 49 miljarder kronor sämre jämfört med 2013.

Det lägre resultatet beror på flera faktorer. Transfereringskostnaderna och skatteintäkterna ökade med 19 miljarder kronor vardera. Nettokostnaden för statsskulden ökade med 14 miljarder kronor då den svagare kronan medförde valutakursförsämringar. AP-fondernas nettobidrag till staten minskade med 7 miljarder kronor. Resultatet från andelar i hel- och delägda företag förbättrades med nästan 5 miljarder kronor. Kostnaderna för statens egen verksamhet ökade med 5 miljarder kronor.

En stor del av försämringen mellan åren beror på försäljningen av aktier i Nordea som påverkade resultatet för 2013 positivt med netto 17 miljarder kronor.

Kontakt