Redovisning av den statliga internrevisionen 2015

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2015:23
Publiceringsdatum
2015-03-26

Ekonomistyrningsverket ska lämna en redovisning av den statliga internrevisionen till regeringen senast den 31 mars. I rapporten redovisar ESV i vilken utsträckning internrevisionsmyndigheterna följer de regelverk som styr internrevisionen och vilken inriktning internrevisionens granskningar har haft. I rapporten redovisas också vilket resultat internrevisionens rapportering har gett samt vilken nytta internrevisionens uppdragsgivare bedömer sig ha av sin internrevision. Härutöver redovisas i rapporten diverse statistik som berör dimensionering, bemanning, certifieringar m.m.

Kontakt