Prognos september 2015

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2015:55
Publiceringsdatum
2015-09-02

Det finansiella sparandet stärks i år i ESV:s septemberprognos, från -75 miljarder kronor förra året till -52 miljarder kronor. Kommande år fortsätter sparandet att förbättras men det blir underskott hela perioden.

Överskottsmålet, det övergripande finanspolitiska målet, nås inte. Marginalerna till utgiftstaken är däremot stora efter regeringens höjning av taken i våras.

Statskulden minskar i år till knappt 34 procent av BNP och Maastrichtskulden till 43,5 procent av BNP. Budgetsaldot uppgår till -53 miljarder i år och -27 miljarder nästa år.

I år ökar BNP med 2,7 procent. Den stigande aktiviteten i ekonomin ökar efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningen stiger. Slopandet av nedsättningen av socialavgifterna för unga ökar intäkterna på statens budget. Hushållens kapitalskatter är höga i år till följd av den låga räntan och stora kapitalvinster. Skatteintäkterna dämpas däremot av låga utdelningar från de statliga bolagen. Satsningar i vårändringsbudgeten, inom främst arbetsmarknads- och utbildningsområdena, höjer utgifterna. Utgifterna för migration och integration samt sjukpenning fortsätter öka mycket i år till följd av det stora antalet asylsökande samt fler sjuka.

Rättelse

I prognosen som ESV presenterade den 2 september redovisade ESV en felaktig prognos för budgetens inkomster 2015. Det innebar även att det redovisade budgetsaldot blev felaktigt.

Saldot ska vara -53 miljarder kronor och inte -38 miljarder kronor som vi felaktigt angav. Prognosen för det finansiella sparandet är däremot korrekt.

Prognostabeller

Från och med septemberprognosen 2015 publicerar vi de flesta tabeller i en samlad excelfil; Prognostabeller september 2015. I tabellbilagan finns bland annat tabeller med makroekonomiska variabler som nyckeltal för arbetsmarknaden, löner och priser samt räntor och valutor. Där finns även flera tabeller för inkomster och utgifter, budgetsaldo samt det finansiella sparandet för offentlig sektor.

Kontakt