Prognos november 2015

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2015:62
Publiceringsdatum
2015-11-23

Den under­liggande till­växten i ekonomin är god och BNP ökar i år och nästa år med cirka 3 procent. Både kommunal och statlig konsumtion ökar kraftigt nästa år och bidrar till BNP-tillväxten, främst till följd av det stora antalet asyl­sökande. Den starka till­växten ökar efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningen ökar med 220 000 personer mellan 2014 och 2017. Arbetslösheten sjunker till 6,3 procent 2017 för att därefter stiga igen.

De offentliga finanserna når inte över­skotts­målet under pro­gnos­perioden. Det finns marginal till ut­gifts­taket men den är mindre än vad som är önsk­värt med tanke på de osäkerheter som alltid finns i prognoser.

Skatteintäkterna ökar i snabb takt både i år och nästa år. Det beror både på skattehöjningar och på en stark tillväxt i ekonomin som leder till högre intäkter från framför allt skatt på arbete och kon­sum­tion.

Utöver den kraftiga ökningen av migrationsutgifterna ökar även utgifterna för sjukpenning mycket i år och nästa år. Flera andra ut­gifts­områden ökar tämligen kraftigt nästa år till följd av förslag i budget­propositionen.

Kontakt