Prognos december 2015

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2015:65
Publiceringsdatum
2015-12-18

ESV har uppdaterat novemberprognosen med ut­fall från nationalräkenskaperna för tredje kvar­ta­let 2015, taxeringsutfall från Skatteverket av­seen­de 2014 samt annan information. Sammantaget är ändringarna i prognosen relativt små men BNP är uppreviderad i år och offentliga sek­torns skatte­intäkter har höjts med mellan 3 och 5 mil­jar­der kronor 2015‑2019. Utgifterna i offentlig sek­tor har sänkts något. Samman­taget innebär änd­ringarna att det finansiella sparandet är något bätt­re medan marginalerna till utgiftstaken är unge­fär som tidigare.

Kontakt