Personalkostnader Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2015:1
Publiceringsdatum
2015-02-11

Den här handledningen ska ge svar på redovisningsfrågor som myndigheter har om personalkostnader. Vi beskriver konteringar inklusive S-koder som används vid löpande bokföring, i samband med bokslut samt vid redovisning mot anslag. Handledningen tar upp redovisning av löner, lagstadgade sociala avgifter, avtalade sociala avgifter, delpension, pensionsersättning, avsättningar vid omstruktureringar, avgångsvederlag, beräkning av årsarbetskrafter, medelantal anställda samt sjukfrånvaroredovisning i årsredovisningen. Vi ger också exempel på hur redovisning på skattekonto går till.


Handledningen är en uppdaterad version av ESV:s handledning om personalkostnader med publikationsnummer 2009:35. Det som främst är uppdaterat är avsnitten 4.4 Avsättning för lokalt omställningsarbete, 5.4 Särskild pensionsersättning, 5.6 Avgångsvederlag och 6.1 Årsarbetskrafter.