Investeringar i budgetunderlaget och verksamhetsplanen

Publikationsnummer
ESV 2015:61
Publiceringsdatum
2015-11-23

Kompletterande filer

Det har införts nya regler för vilken information som myndigheter ska lämna om investeringar i budgetunderlaget och verksamhetsplanen (affärsverk). Information om investeringar kan behöva delas upp i tre tabeller:

 • Planerade verksamhetsinvesteringar
 • Särskild information om verksamhetsinvesteringar överstigande 20 miljoner kronor
 • Förslag till investeringsplan för samhällsinvesteringar.

Med samhällsinvesteringar avses investeringar som riksdagen beslutar om i särskild ordning, antingen genom att anvisa anslag eller en särskild låneram (övrig kreditram).

De nya reglerna syftar till att förbättra styrning och uppföljning av statens investeringar. Det möjliggör bland annat för regeringen att kunna presentera enhetliga strukturerade investeringsplaner. Därutöver kommer regeringen kunna presentera en sammanställning av statens samtliga planerade investeringar för riksdagen.

Tabeller till budgetunderlaget

Regeringen har med stöd av 26 a § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet beslutat om riktlinjer för myndigheterna vad gäller inlämnande av uppgifter om investeringar i budgetunderlaget.

Riktlinjerna innebär att mallarna Tabeller till budgetunderlaget (kompletterande filer ovan) ska bifogas elektroniskt i befintligt format till myndigheternas budgetunderlag. Syftet är att underlätta en sammanställning av statens planerade investeringar.

I mallarna har de tabeller som rör verksamhetsinvesteringar grön flikfärg, de som rör samhällsinvesteringar har blå flikfärg och slutligen är det gul flikfärg för de tabeller som rör affärsverk.

Kontakt

  • Rådgivning i redovisnings- och finansieringsfrågor
  • red@esv.se
  • 08‑690 45 91
  • må, on, fr kl. 9.30–11

Senast uppdaterad: