Fördjupat it-kostnadsuppdrag Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2015:48
Publiceringsdatum
2015-06-02

Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått i uppdrag av regeringen (N2015/738/EF) att fördjupa arbetet med jämförelser av de statliga myndigheternas it-kostnader och inhämta information om vilka strategiska it-projekt som bedrivs och som kan bedömas ha en högre risk. Denna rapport innehåller den kartläggning av it-projekt med högre risk som ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 maj 2015.

De 63 deltagande myndigheterna har totalt sett redovisat 244 strategiska it-projekt. En majoritet av de redovisade projekten har bedömts vara av låg eller viss risk och en mindre andel av dem anses vara av hög risk. Risken har bedömts utifrån tre riskområden: nytta, budget och tid. Vid en bedömning utifrån ett nuläge har två projekt bedömts vara av hög risk inom all tre riskområden medan 76 projekt har bedömts vara av låg risk inom alla tre riskområden.

Kontakt