Fördjupad analys av migrations-, integrations- och sjukförsäkringsområdena

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2015:52
Publiceringsdatum
2016-01-11

Ekonomistyrningsverket har i denna rapport analyserat prognoserna på tre utgiftsområden – Migration, Integration och jämställdhet samt Sjukförsäkring.

Inom samtliga områden har avvikelser från utfallet analyserats. Analyserna har gjorts för flera år och granskningen avser prognoser från såväl Ekonomistyrningsverket som ansvarig myndighet (Migrationsverket och Försäkringskassan).

Förutom analyser av utgifter för vissa anslag har även delkomponenter som antalet personer och medelersättningen analyserats. Även prognoserna för åren 2016–2019 har analyserats. Det finns där även förklaringar till varför prognoserna eventuellt skiljer sig från varandra.

Kontakt