En introduktion till den statliga internrevisionen

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2015:30
Publiceringsdatum
2015-05-20

Handledningen redogör för de förutsättningar som gäller för internrevisionen inom staten och ska ge vägledning för statliga internrevisorer. Den innehåller en beskrivning av de regelverk som gäller för statlig internrevision. Bland annat redogörs för internrevisionsförordningen, myndighetsförordningen och förordningen om intern styrning och kontroll.

Handledningen tar upp vad som är rådgivning och olika aspekter på rådgivning, men också internrevisionens interna och externa kvalitetsarbete samt kompetens och kompetensutveckling. Den behandlar även lite kortfattat principerna för offentlighet, sekretess och arkivering.

Handledningen avslutas med en beskrivning av internrevisionsprocessen. I bilagor finns även mallar som kan vara ett stöd i det konkreta internrevisionsarbetet.

Rättelser

I och med ändringar i förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll, i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, samt i internrevisionsförordningen (2006:1228), har ESV gjort förändringar i sina föreskrifter och allmänna råd till förordningarna. Förändringarna gäller från den 1 januari 2019.

De genomförda förändringarna medför att delar av handledningen En introduktion till den statliga internrevisionen, inte återspeglar den nu gällande regleringen. I rättelsebladet beskrivs aktuella rättelser.

Kontakt