En ändamålsenlig styrning av Försvarsmaktens investeringar

Rapport

Publikationsnummer
2015:47
Publiceringsdatum
2015-06-01

Ekonomistyrningsverket (ESV) föreslår i denna rapport hur Försvarsmaktens anslag kan renodlas, för att tydligt avgränsa anskaffning av materiel från användning och vidmakthållande av materielen. ESV anser att förslagen skulle förbättra förutsättningarna för en effektiv materielförsörjning och försvarsverksamhet.

Rapporten är vår redovisning av regeringens uppdrag till ESV om en översyn av Försvarsmaktens anslag inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (Fö2014/2044/MFU).

För nyinvesteringar i materiel och anläggningar föreslår ESV ett anslag som har utgångspunkten i investeringsplanens indelning. Vi bedömer att den finansiella styrningen av investeringar blir tydlig och transparent om anslaget och investeringsplanen hänger ihop.

När det gäller utgifter för vidmakthållande av befintliga investeringar föreslår ESV att de ska finansieras med Försvarsmaktens förbandsanslag. ESV anser att modellen med dubbla finansiella flöden även efter en renodling är olämplig att kombinera med en höjd anslagskredit.