Att ta betalt med 4 § avgiftsförordningen

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2015:45
Publiceringsdatum
2015-06-16

Genom 4 § avgiftsförordningen kan alla myndigheter under regeringen ta betalt utan att ha något särskilt bemyndigande från regeringen, till exempel om myndigheten ger ut en publikation eller håller en konferens.

Handledning vänder sig till ekonomiansvariga, chefer och handläggare vid statliga myndigheter. Syftet med handledningen är att bidra till att myndigheterna får ett så bra underlag som möjligt för sina beslut om avgifter.

Kärnan i handledningen är en genomgång av vilka varor och tjänster som myndigheten kan ta betalt för med stöd av 4 § och hur myndigheten kan prissätta dem. Ett kapitel handlar om vad man bör tänka på innan myndigheten fattar beslut om att ta betalt. Dessutom diskuteras mer generellt kring när det är lämpligt att ta betalt och hur priset kan fungera som ett styrmedel.

I handledningen beskriver ESV även vilka begränsningar som finns och hur myndigheter lämpligen hanterar administration, redovisning, samråd med ESV om avgifter etc. I slutet av handledningen finns en checklista, som kan vara till hjälp när ni överväger att ta ut avgifter med stöd av 4 §, och en förklaring av några kostnadsbegrepp.

Tydliggörande om moms
Sedan handledningen publicerades har Skatteverket bedömt att utlämnande av allmän handling i elektronisk form är ett led i myndighetsutövning och därmed ska ingen utgående moms tas ut. Läs mer i ESV:s momshandledning.

Ändrade regler om avgifter för tillgängliggörande av data
Sedan handledningen skrevs har lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data ersatt lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Denna lagstiftning har betydelse för beräkning av avgifter för automatisk databehandlingsinformation i annan form än utskrift som tas ut med stöd av 4 § 8 avgiftsförordningen.

Precis som tidigare är utgångspunkten för beräkning av sådana avgifter marginalkostnaden för att tillgängliggöra data. I den nya lagen uttrycks detta som att en avgift inte får sättas till ett högre belopp än vad som behövs för att täcka kostnaderna för att reproducera, tillgängliggöra och sprida data och för att avidentifiera personuppgifter. Observera att åtgärder för att avidentifiera personuppgifter inte ska sammanblandas med så kallad maskering, som en myndighet utför i syfte att inte röja sekretessbelagda uppgifter vid utlämnande av en allmän handling.

Kontakt