Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2009–2013

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2014:15
Publiceringsdatum
2014-02-27

ESV har i regleringsbrevet fått i uppdrag att granska statsskuldspolitiken. Uppdraget har varit att granska såväl regeringens riktlinjer som Riksgäldens utförande.

Riktlinjerna för år 2012–13 förändrades i syfte att minska refinansieringsrisken. ESV konstaterar att regeringen satt ett högt värde på att reducera refinansieringsrisken. ESV samlade bedömning är att riktlinjerna för riktigt långa obligationer medför betydande merkostnader för statsskuldsförvaltningen vilket ska vägas mot en mycket begränsad reduktion av refinansieringsrisken.

Riksgälden har förestagit att riktlinjen för valutaandelen, som idag utgörs av ett riktvärde på 15 procent, framöver skulle ersättas med ett tak. Transparens, förutsägbarhet och risk för sammanblandning med penningpolitiken talar emellertid mot att andelen valutalån ska variera. Mot den bakgrunden avstyrker ESV att riktlinjerna för valutaandelen sätts som ett tak.