Tidsserier för Årsredovisning för staten 2013

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2014:37
Publiceringsdatum
2014-04-24

Tidsserier för Årsredovisning för staten grundas på de årsredovisningar som publicerats varje år sedan Årsredovisning för staten 1993/94. Tidsserien presenteras i löpande priser. Redovisningen görs enligt bokföringsmässiga principer som i så stor utsträckning som möjligt har hållits konstanta över tiden.

Tidsserier presenteras i tabeller med uppgifter från resultat- och balansräkningar samt i diagram med bl.a. årets över/underskott, inkomster, kostnader, nettoförmögenhet, statsskuld samt transfereringar totalt och uppdelat på socialförsäkringar, arbetsmarknad, bistånd och studiestöd.