Statlig internrevision för myndighetsledningar

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2014:1
Publiceringsdatum
2014-01-02

Handledningen riktar sig i första hand till myndighetsledningar och övriga chefer inom myndigheter som ska ha internrevision. Andra som kan ha nytta av handledningen är internrevisorer, departement, controllers och personer inom myndighetsvärlden som vill få en övergripande kunskap om statlig internrevision.

Handledningen är indelad i tre delar:

1. Den första delen handlar om

 • varför en myndighet får i uppdrag att inrätta internrevision
 • vad internrevision är
 • relationen mellan internrevision och myndighetsledning.

2. Den andra delen handlar om att etablera internrevisionsfunktionen:

 • Hur går det till att rekrytera en internrevisionschef?
 • Vilka kompetenskrav ställs på internrevisionschefen?
 • Internrevisionens organisatoriska inplacering och budget.
 • Kort om revisionskommittéer.

3.Tredje delen handlar om den löpande verksamheten:

 • Samarbetsformer myndighetsledning – internrevision.
 • Internrevisionens riktlinjer.
 • Revisionsplan och rapportering.
 • Råd och stöd till myndighetsledningen från internrevisionen.
 • Internrevisionens kvalitetsarbete.
 • Möjligheten att samverka med andra internrevisionsmyndigheter.

Rättelser

I och med ändringar i förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll, i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, samt i internrevisionsförordningen (2006:1228), har ESV gjort förändringar i sina föreskrifter och allmänna råd till förordningarna. Förändringarna gäller från den 1 januari 2019.

De genomförda förändringarna medför att delar av handledningen Statlig internrevision för myndighetsledningar, inte återspeglar den nu gällande regleringen. I rättelsebladet beskrivs aktuella rättelser.

Kontakt