Säkerställd intern styrning och kontroll 2014

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2014:36
Publiceringsdatum
2014-04-09

I rapporten redovisas resultatet av ESV:s uppföljning av myndigheternas bedömning av sin interna styrning och kontroll i årsredovisningarna för åren 2009–2013.

Slutsatserna i rapporten visar på ett behov av vägledning när det gäller tillämpningen av bestämmelserna för den sammanfattande redovisningen av de omständigheter som har legat till grund för bedömningen av den interna styrningen och kontrollen samt skillnaden mellan redovisning av brister och risker. ESV kommer att se över detta inom arbetet med att meddela föreskrifter och ge stöd till myndigheter.

Kontakt