Redovisning av den statliga internrevisionen 2014

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2014:28
Publiceringsdatum
2014-03-25

Ekonomistyrningsverket ska lämna en redovisning av den statliga internrevisionen till regeringen senast den 31 mars. I rapporten redovisar ESV i vilken utsträckning internrevisionsmyndigheterna följer de regelverk som styr internrevisionen och vilken inriktning internrevisionens granskningar har haft.

Även resultatet av internrevisionens rapportering och den nytta uppdragsgivarna bedömer sig ha av internrevision tas upp i rapporten. Dessutom redovisas diverse statistik som berör dimensionering, bemanning, certifieringar med mera.

Kontakt