Prognosutvärdering 2013

Rapport

Publikationsnummer
2014:38
Publiceringsdatum
2014-04-30

I syfte att mäta måluppfyllelsen gör ESV varje år en uppföljning av precisionen i de kortfristiga prognoserna. Denna rapport är en sammanställning av de fem prognoser för 2013 som gjorts mellan december 2012 och december 2013. Rapporten innehåller kommentarer och analyser av större avvikelser mot utfallet.

I rapporten jämförs även ESV:s prognoser för BNP och finansiellt sparande med motsvarande prognoser från regeringen, Konjunkturinstitutet, Riksbanken och ett antal banker.

I rapporten finns även en mer detaljerad analys av regeringens och ESV:s prognoser för inkomster och utgifter på statens budget.

Rättelse september 2014

version 2

I tabell 7 på sidan 14 har de genomsnittliga prognosavvikelserna för budgetsaldot rättats.