Prognos september 2014

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2014:47
Publiceringsdatum
2014-09-02

Underskottet i de offentliga finanserna väntas i år uppgå till 91 miljarder kronor, motsvarande 2,4 procent av BNP. Saldot på statens budget beräknas i år uppgå till -76 miljarder kronor. BNP ökar i år med 2,1 procent. Överskottsmålet nås inte. Den offentliga sektorns bruttoskuld, Maastrichtskulden, beräknas öka till 42,5 procent i slutet av 2014.

Statsskulden, som andel av BNP, ökade 2013 och väntas stiga även i år och nå 36 procent vid årets slut. Det finns marginaler till utgiftstaken samtliga prognosår. Inkomsterna blir lägre 2014 jämfört med 2013 bland annat till följd av skattesänkningar samt att aktieutdelningarna blir betydligt lägre i år.

Utgifterna på budgetens utgiftsområden ökar i år och nästa år med 14 respektive 24 miljarder kronor, vilket motsvarar 2 respektive 3 procent per år.

Bedömningen för den makroekonomiska utvecklingen och de offentliga finanserna är ungefär densamma som i juni för 2014. Underskotten för de offentliga finanserna för 2015 och framåt blir större än i juniprognosen.

Kontakt