Intern styrning och kontroll på Statens energimyndighet

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2014:24
Publiceringsdatum
2014-03-06

Energimyndigheten kontaktade ESV i december 2013 med en begäran om att ESV skulle ge myndigheten stöd genom att utföra en genomlysning av Energimyndighetens arbete med intern styrning och kontroll.

ESV bedömer att myndigheten har valt en ambitiös ansats och har ansträngt sig för att leva upp till Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll. Den modell som Energimyndigheten har valt för att värdera risker ligger i linje med hur riskvärderingen görs på många myndigheter idag och följer de krav som regelverken ställer. ESV kan konstatera att Energimyndighetens ambitionsnivå för det interna styr- och kontrollarbetet ligger över den miniminivå som förordningarna stipulerar.

Kontakt