Fungerande styrning av försvarets materiel- och logistikförsörjning

Rapport

Publikationsnummer
2014:39
Publiceringsdatum
2014-05-19

Ekonomistyrningsverket (ESV) konstaterade i rapporten Finansiell styrning av försvaret att materielförsörjningens nuvarande finansieringsmodell med två inomstatliga aktörer – Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) – inte ger riksdagen och regeringen tillräckliga möjligheter till en ändamålsenlig finansiell styrning.

I denna utredning konstaterar vi även att beställar- utförarmodellen mellan Försvarsmakten och FMV i dess nuvarande utformning skapar obalanser mellan ansvar och befogenheter.

ESV föreslår att FMV bör uppgå i Försvarsmakten. ESV anser att detta skulle förbättra förutsättningarna för riksdagens och regeringens styrning av det militära försvaret.