Effektivisering av kärnverksamheter

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2014:59
Publiceringsdatum
2014-12-15

Ekonomistyrningsverket (ESV) har enligt uppdrag i regleringsbrevet för 2014 samordnat ett arbete för att identifiera exempel på ökad effektivitet i myndigheters kärnverksamheter. Arbetet har skett i samverkan med 24 myndigheter, som alla har bidragit med exempel från sina verksamheter. ESV har även belyst lokal servicesamverkan och kommersiell service ur ett effektiviseringsperspektiv.

I uppdraget bjöd ESV in samtliga 226 myndigheter att bidra med exempel på metoder för att åstadkomma effektivare kärnverksamheter. De 24 myndigheter som medverkat under hela uppdraget har delat med sig av sina exempel och erfarenheter till ESV och till varandra. De har också deltagit aktivt i de workshops vi anordnat om bland annat incitament och hinder för effektivisering. Det finns ett stort intresse för denna typ av frågor och det finns därför anledning för ESV och andra att fortsätta att utveckla och fördjupa arbetet om en effektivare statsförvaltning.

ESV har identifierat att de fem vanligaste sätten att effektivisera kärnverksamheter bland exemplen var genom:

  • samverkan,
  • utveckling av process/arbetssätt,
  • lednings- och styrformer,
  • målgruppsorientering och
  • digitalisering.

Inte sällan var dessa metoder för effektivisering kombinerade med varandra. Ett helhetsperspektiv fanns hos flera myndigheter. Effektiviseringsarbetena utmärks vanligtvis också av ständiga förbättringar framför enskilda projekt och genomgripande omläggningar.

Flertalet av de deltagande myndigheterna har bedrivit sina effektiviseringsarbeten med anledning av utifrån kommande krav. Regeringen, medborgare och företag eller andra ställer krav på myndigheterna och myndigheterna försöker anpassa sig till att möta dessa krav. Hinder för framgångsrikt effektiviseringsarbete ansågs generellt vara myndigheternas invanda kulturer och arbetssätt.

Effektivisering inom ramen för lokal servicesamverken och kommersiell service handlar främst om effektivisering genom samverkan, organisering och målgruppsanpassning.

Kontakt