Den statliga sektorn 2013

Rapport

Publikationsnummer
2014:31
Publiceringsdatum
2014-04-15

Ekonomistyrningsverket överlämnar årligen underlag till årsredovisning för staten till regeringen. Årsredovisningen för staten omfattar de statliga myndigheterna inklusive affärsverken. Genom att Riksbanken och AP-fonderna faller utanför den avgränsning som görs för statens konsoliderade balans- och resultaträkningar i årsredovisningen för staten är den statliga sektorn i realiteten större. Därför görs denna sammanställning i syfte att ge en samlad och översiktlig bild över samtliga verksamheter som staten har ett väsentligt inflytande över.

Tidigare ingick denna sammanställning av verksamheter som staten har ett väsentligt inflytande över i årsredovisningen för staten men nu publiceras den separat på Ekonomistyrningsverkets hemsida.