Att få rätt saker att hända

Vägledning

Publikationsnummer
2014:49
Publiceringsdatum
2014-10-08

Verksamhetsstyrning är de åtgärder som ledningen på olika nivåer i en myndighet använder för att uppnå ett visst resultat. Det handlar om att få ”rätt” saker att hända i verksamheten genom att driva insatser och beteenden i myndigheten i en viss önskad riktning. Det handlar med andra ord i hög grad om att påverka människor, deras attityder och beteenden och vilka förutsättningar som ges för att bedriva verksamheten effektivt.

Förutom detta behandlar vi en rad olika faktorer som spelar in i verksamhetsstyrning:

  • Hur arbetsprocesserna ser ut
  • Samspelet mellan ledar- och medarbetarskap
  • Hur kompetensförsörjningen säkerställs
  • Hur bra systemstöd är designat
  • Hur väl internredovisning, mål och mätsystemen stödjer verksamheten
  • Hur verksamheten kvalitetssäkras
  • Hur väl kommunikationen fungerar.

För att styrningen ska bli effektiv krävs att den övergripande styrningens struktur och form liksom den värdering som man vill ska prägla verksamheten samspelar med medarbetarnas roller, ansvar, de verktyg och rutiner som används samt medarbetarnas motivation.

Styrning kan ses som en läroprocess i vilken ni tar vara på och lär av gjorda erfarenheter exempelvis inom planeringen, genomförandet och uppföljningen. Allt för att verksamheten på effektivt sätt ska kunna uppnå det som avsetts.

Kompletterande presentationsmaterial

Vi har tagit fram ett övergripande presentationsmaterial till vägledningen. Syftet med materialet är att det ska vara basen för egna presentationer på myndigheterna. Bilderna är mycket översiktliga och bör därför verksamhetsanpassas för att presentationen ska bli meningsfull.