Utfallet för statens budget Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. 2012

Rapport

Publikationsnummer
2013:23
Publiceringsdatum
2013-03-15

Ekonomistyrningsverket överlämnar årligen underlag till årsredovisning för staten till regeringen i enlighet med 27§ förordningen (2010:1764) med instruktion för Ekonomistyrningsverket. Enligt 3§ förordningen (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten ska underlaget avse sex olika delar där denna rapport innehåller tre:

  • En uppföljning av utgiftstaket.
  • Utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag samt av statens lånebehov.
  • En redovisning av bemyndiganden.

Utfallet redovisas per utgiftsområde, anslag, inkomsttyp och inkomsttitel. Analysen jämför utfallet dels med statens budget, dels med föregående år.

Kontakt