Uppdaterad septemberprognos

Publikationsnummer
2013:51
Publiceringsdatum
2013-09-25

ESV har gjort en uppdaterad prognos med anledning av de förslag som presenterats i budgetpropositionen för 2014. BNP ökar med 1,1 procent 2013 och 2,6 procent 2014. Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande ökar i år till 1,6 procent av BNP. Nästa år blir underskottet 2,0 procent. Indikatorerna för utvärdering av överskottsmålet pekar på att de offentliga finanserna ligger långt ifrån målet och att det inte nås de närmaste åren.

Saldot på statens budget beräknas i år uppgå till -148 miljarder kronor och 2014 uppgå till -77 miljarder kronor. Försämringen med 27 miljarder kronor nästa år, jämfört med ESV:s föregående prognos, är främst en följd av de förslag som regeringen presenterat i höstens budgetproposition.

ESV räknar med lägre inkomster och utgifter jämfört med regeringen samtliga år i prognosperioden. För att klara utgiftstaket kan, om hänsyn tas till behovet av säkerhetsmarginal, ytterligare permanenta utgiftsökningar om högst 2 miljarder kronor genomföras 2014.