Tidsserier, statens budget m.m. 2012

Publikationsnummer
ESV 2013:38
Publiceringsdatum
2013-06-13

Ladda ner

Kompletterande filer

Tidsserier, statens budget m.m. 2012 ingår i Sveriges officiella statistik. Statistiken beskriver det slutliga utfallet avseende statens budget inkomster, utgifter och saldo samt viss annan central information rörande statens finanser i form av statistiska tabeller. Tabellerna omfattar som regel utfall för år 1995–2012. Statistiken avser löpande priser. Alla rubriker på statistiska tabeller är på svenska och engelska. Statistiken för statens budget avser svenska kronor och omfattar statliga budgetenheter. Ekonomistyrningsverket (ESV) sammanställer den officiella statistiken inom detta område.