Tidsserier för Årsredovisning för staten 2012

Publikationsnummer
ESV 2013:43
Publiceringsdatum
2013-06-20

Tidsserier för Årsredovisning för staten grundas på de årsredovisningar som publicerats varje år sedan Årsredovisning  för staten 1993/94. Tidsserien presenteras i löpande priser. Redovisningen görs enligt bokföringsmässiga principer som i så stor utsträckning som möjligt har hållits konstanta över tiden. Tidsserier presenteras i tabeller med uppgifter från resultat- och balansräkningar samt i diagram med bland annat årets över/underskott,  inkomster, kostnader, nettoförmögenhet, statsskuld samt transfereringar totalt och uppdelat på socialförsäkringar, arbetsmarknad, bistånd och studiestöd.