Styrning av offentligrättsliga avgifter

Publikationsnummer
ESV 2013:53
Publiceringsdatum
2013-11-28

ESV har på uppdrag av regeringen utrett hur de offentligrättsliga avgifterna som redovisas mot inkomsttitel (bruttoredovisade avgifter) uppfyller kravet på full kostnadstäckning. Vidare har ESV tagit fram ett antal förslag till förbättringar av dels hanteringen av bruttoredovisade avgifter, dels användningen av avgiftsbudgeten i regleringsbrevet.

Bakgrunden till uppdraget är att de bruttoredovisade avgifterna inte följs upp och omprövas i önskvärd grad. Myndigheterna har inte lika stort intresse av dessa avgifter som av de avgifter som de disponerar och Regeringskansliet har fokus på utgiftssidan på statsbudgeten.

Av rapporten framgår att en del myndigheter uppvisar väsentliga avvikelser från målet om full kostnadstäckning. För att komma tillrätta med problemen har ESV tagit fram ett tiotal förslag som berör både regeringen, Regeringskansliet och myndigheterna. Förslagen handlar bland annat om regeringsbeslut, öronmärkning av anslag, myndigheternas återrapportering och styrningen via regleringsbreven.