Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. – del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2012

Rapport

Publikationsnummer
2013:24
Publiceringsdatum
2013-03-15

Underlag till årsredovisning för staten 2012. Regeringen lämnar varje år en årsredovisning för statens hela verksamhet till riksdagen. Ekonomistyrningsverket tar fram ett underlag till årsredovisning för staten som består av sex olika delar, varav denna rapport innehåller tre:

  • En resultaträkning, en balansräkning, en finansieringsanalys och noter.
  • En redovisning av utvecklingen på statsskulden.
  • En resultaträkning och en balansräkning avseende EU-medel samt en kassamässig redovisning av anslag och inkomsttitlar avseende in- och utbetalningar till och från Europeiska unionen.

I regeringens årsredovisning för staten 2012 som överlämnades till riksdagen 15 april har uppgifterna om statsskulden reviderats, se vidare kapitel 4 i Årsredovisning för staten 2012.

Kontakt