Prognosutvärdering 2012

Publikationsnummer
2013:31
Publiceringsdatum
2013-04-26

I syfte att mäta måluppfyllelsen gör ESV varje år en uppföljning av precisionen i de kortfristiga prognoserna. Denna rapport är en sammanställning av de fem prognoser för 2012 som gjorts mellan december 2011 och december 2012. Rapporten innehåller kommentarer och analyser av större avvikelser mot utfallet.

Nytt denna gång är kapitlet Jämförelse med andra prognosinstitut där ESV:s prognoser jämförs med andra prognosinstituts bedömningar, vilket är ytterligare ett sätt att analysera våra prognosavvikelser. Samtidigt utgår avsnittet ESV:s bedömning av prognosprecisionen i vilket ESV:s måluppfyllelse kommenteras utifrån en fastställd bedömningsskala baserat på ESV:s tidigare prognoser.