Prognos september 2013

Publikationsnummer
ESV 2013:47
Publiceringsdatum
2013-09-03

BNP ökar i år med 1,3 procent. Underskottet i de offentliga finanserna som andel av BNP blir 1,8 procent 2013 och 1,4 procent 2014. Överskottsmålet nås inte de närmaste åren. Sjunkande inkomster och stigande utgifter försämrar saldot i år. Saldot beräknas i år uppgå till −143 miljarder kronor. Riksgäldens nettoutlåning ökar kraftigt till följd av att Riksbanken lånar cirka 100 miljarder kronor i Riksgälden. Konjunkturläget medför en relativt svag utveckling av den offentliga sektorns skatteintäkter. I ett särskilt temakapitel i publikationen genomlyses inkomstskattens utveckling 1991–2013 och i en faktaruta analyseras den kommunala fastighetsavgiften.

Kontakt