Prognos juni 2013

Publikationsnummer
ESV 2013:39
Publiceringsdatum
2013-06-17

BNP ökar i år med 1,1 procent. Underskottet i de offentliga finanserna som andel av BNP blir 1,6 procent 2013 och 0,9 procent 2014. Överskottsmålet nås inte de närmaste åren. Sjunkande inkomster och stigande utgifter försämrar saldot i år. Saldot beräknas i år uppgå till −168 miljarder kronor. Riksgäldens nettoutlåning ökar kraftigt till följd av att Riksbanken lånar 110 miljarder kronor i Riksgälden. Avmattningen i ekonomin medför en relativt svag utveckling av den offentliga sektorns skatteintäkter. I ett särskilt temaavsnitt i publikationen genomlyses statsskuldens underliggande utveckling 1999–2013.

Kontakt