Prognos december 2013

Publikationsnummer
2013:54
Publiceringsdatum
2013-12-16

Underskottet i de offentliga finanserna blir 1,4 procent av BNP i år. Nästa år växer underskottet till 2,3 procent, vilket är det största underskottet sedan överskottsmålets införande. Den låga aktiviteten i ekonomin och ändrade skatteregler, främst sänkningen av bolagsskattesatsen, gör att den offentliga sektorns skatteintäkter ökar svagt i år. Även 2014 stiger skatteintäkterna långsamt då ytterligare skattesänkningar, framför allt utökat jobbskatteavdrag, tillkommer.

Utgifterna utvecklas relativt måttligt dessa år. Indikatorerna för utvärdering av överskottsmålet visar att målet inte nås. För att målet ska nås krävs åtgärder såsom skattehöjningar eller utgiftsminskningar framöver. 

Marginalerna till utgiftstaken är inte längre stora. Marginalen 2014 och 2015 uppgår till 15 respektive 23 miljarder kronor. Det är lite eftersom det råder stor osäkerhet kring utvecklingen på exempelvis sjukskrivningsområdet, arbetslösheten och migrationsområdet. När hänsyn tas till behovet av säkerhetsmarginal finns det inget utrymme alls för permanenta utgiftsökningar.

Kontakt