Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav

Publikationsnummer
ESV 2013:33
Publiceringsdatum
2013-04-24

Utredningen Omstrukturering av statens försvarsfastigheter har uppdragit åt Ekonomistyrningsverket att belysa hur överföring av Fortifikationsverkets fastigheter påverkar statens budget och att beskriva vilka regler som gäller för överlåtelse av tillgångar och disposition av försäljningsinkomster. I uppdraget ingår även att belysa hur en ny modell skulle kunna se ut för att fastställa avkastningskrav på statens fastighetsförvaltning.

ESV anser att den nuvarande finansieringsmodellen och redovisningsprinciperna för fastigheter bör ses över i samband med att FortV:s fastigheter eventuellt förs över antingen till en annan myndighet eller till ett statligt bolag.

Kontakt