Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) – operativa programmet Öresund Kattegatt Skagerrak

Publikationsnummer
2013:7
Publiceringsdatum
2013-02-05

ESV är nationellt revisionsorgan för den svenska förvaltningen av program med EU-medel som genomförs med så kallat delat förvaltningsansvar. För programmen med svensk förvaltning inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) lämnade ESV årliga rapporter med yttranden till EU-kommissionen i slutet av december 2012.
 
I de årliga rapporterna och i våra yttranden gör vi en sammanfattande bedömning av de inrättade systemen för förvaltningen. Vi gör även en bedömning av hur stor del av de redovisade utgifterna som är felaktiga och därmed inte berättigar till stöd. De utgifter som bedömts i de årliga rapporter som nu publiceras, har under 2011 redovisats av Tillväxtverket, Länsstyrelserna i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten till EU-kommissionen.
 
Nästa årliga revisionsrapporter kommer att rapporteras till EU-kommissionen i december 2013.

Kontakt