En förbättrad redovisning, styrning och kontroll av statens investeringar

Publikationsnummer
2013:59
Publiceringsdatum
2013-12-20

Ekonomistyrningsverket fick i regleringsbrevet för 2013 i uppdrag att lämna förslag till en förbättrad redovisning, styrning och kontroll av statens investeringar. Uppdraget omfattar alla de investeringar som staten gör, det vill säga såväl större objekt som vägar, järnvägar och krigsmateriel som de verksamhetsinvesteringar som alla myndigheter gör.

Idag är det svårt att få en helhetsbild över hur mycket staten avser att investera och hur finansieringen ser ut. Dessutom är det otydligt i vilka fall regeringen ska lämna investeringsplaner i budgetpropositionen och vad de ska innehålla. Det finns inte heller några generella bestämmelser för hur planerade investeringar ska följas upp.

Uppgifterna om investeringar i de olika budget- och uppföljningsdokumenten som finns idag är också svåra att jämföra, bland annat eftersom de utgår från olika perspektiv på vad en investering är. ESV lämnar i rapporten förslag som syftar till att förbättra budgetering och redovisning på olika nivåer i statsförvaltningen.