ESV:s årliga rapport 2013 om den statliga internrevisionen

Publikationsnummer
2013:22
Publiceringsdatum
2013-03-27

Ekonomistyrningsverket ska på regeringens uppdrag utveckla, förvalta och samordna den statliga internrevisionen samt lämna en årlig redovisning till regeringen. I rapporten görs en redovisning av internrevisionsmyndigheternas regelefterlevnad och internrevisionens resurser. Därutöver lämnas en redovisning om den externa kvalitetssäkringen och internrevisionsmyndigheternas årsrapporter. Rapporten innehåller även en översiktlig redogörelse för åtgärder och aktiviteter som internrevisionsfunktionen vid ESV har genomfört 2012 och som planeras för 2013.

Kontakt